სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

Cooperation / International cooperation

© 2017 LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia