სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

Public information / Report

სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის ანგარიში საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესახებ

© 2017 LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia