სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

აკადემიის შესახებ / კურსდამთავრებულთა აკადემია / დაწინაურებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის კურსდამთავრებულები

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია