სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

ფოტოები / სასწავლო კურსები

პოლიციელთა მომზადების კურსი 2019 - III ჯგუფი

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია