სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

ელექტრონული სწავლება

პროექტის შესახებ

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 2016 წლიდან სთავაზობს აკადემიის მსმენელებსა და შსს-ს თანამშრომლებს ელექტრონული სწავლების შესაძლებლობას.

შსს-ს აკადემია თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით უზრუნველყოფს ეფექტიან სწავლებასა და სწავლების ხარისხის ამაღლებას. სისტემის ინტერაქტიული შესაძლებლობები იძლევა სწავლების პროცესში უკუკავშირის დამყარების შესაძლებლობას. 

მსმენელი სწავლების პერიოდში ეუფლება თეორიულ მასალას სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით. ტექსტის, სურათის, ხმის და გამოსახულების ინტეგრაცია ქმნის მრავალფეროვანი შესაძლებლობების მქონე, მოქნილ სასწავლო გარემოს. გარკვეული მასალის შესწავლა შესაძლებელია დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, სახლიდან გაუსვლელად. 

ელექტრონული სწავლების სტრატეგიული განვითარება ეფუძნება მსმენელთა და შსს-ს თანამშრომელთა საჭიროებასა და მოთხოვნილებას, მათი ცოდნისა და გამოცდილების ხარისხს.


© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია