სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

უმაღლესი განათლება

შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიამ, როგორ სასწავლო უნივერსიტეტმა ავტორიზაცია გაიარა 2014 წლის ივნისში და მიიღო უფლება განეხორციელებინა უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები: I საფეხური - ბაკალავრიატი, II საფეხური - მაგისტრატურა.

2014 წლის სექტემბერში აკრედიტაცია გაიარა სამაგისტრო პროგრამამ სახელწოდებით "საპოლიციო რეგულირების სამართლის სამაგისტრო პროგრამა", ხოლო 2014 წლის ნოემბერში დაწესებულებამ უფლება მოიპოვა განეხორციელებინა სამართლის საბაკალავრო პროგრამა.

2015 წლის ივნისიდან შსს აკადემიას დაემატა კიდევ ერთი აკრედიტებული პროგრამა "ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა".


© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია