სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

უმაღლესი განათლება / სამართლის საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის შესახებ

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის შესაბამისი დონის სპეციალისტების მომზადება და სტუდენტთა აღჭურვა როგორც ეროვნული, ისე საერთაშორისო სამართლებრივი სივრცის მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიკაციით. საბაკალავრო პროგრამა 240-კრედიტიანია და გრძელდება 4 სასწავლო წლის განმავლობაში.


© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია