სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

უმაღლესი განათლება / სამართლის საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის შესახებ

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის შესაბამისი დონის სპეციალისტების მომზადება. სტუდენტთა აღჭურვა ეროვნული და საერთაშორისო სამართლებრივი სივრცის მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიკაციით. სამართლის საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შესაძლებლობა ექნება სწავლა გააგრძელოს აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე. საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება შესაძლებლობა, იმუშაოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც მოითხოვება სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და არ არის აუცილებელი სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება.

საბაკალავრო პროგრამა 240 -კრედიტიანია და გრძელდება 4 სასწავლო წელი. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება სამართლის ბაკალავრის კვალიფიკაცია.

სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე სტუდენტის ცოდნის შეფასებისას გამოიყენება 100 ქულიანი სისტემა, რომელიც განაწილებულია შემდეგნაირად:

  • პერიოდული გამოკითხვა - 30 ქულა;
  • შუალედური გამოცდა - 30 ქულა;
  • საშინაო დავალება/პრეზენტაცია/პროექტი -10 ქულა;
  • დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულა.

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მიღებული ცოდნა და უნარები დეტალურად მითითებულია პროგრამის სწავლის შედეგებში.


© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია