სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

უმაღლესი განათლება / ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამის შესახებ

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა 60 ECTS კრედიტიანია. პროგრამის მიზანია, საქართველოს სახელმწიფო ენა - ქართული ენა - B2 დონეზე შეასწავლოს საქართველოს მოქალაქე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, რომლებიც ვერ ფლობენ ქართულ ენას და, ასევე - ქართული ენის არმცოდნე სხვა პირებს.

პროგრამა ორიენტირებულია ისეთი ტიპის თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებაზე, რომელიც განაპირობებს არა მარტო სახელმწიფო ენის ფლობას, არამედ სახელმწიფო სამსახურში დაუბრკოლებლად, ენობრივი ბარიერის გადალახვის გარეშე მუშაობას არჩეული სპეციალური საუნივერსიტეტო (საბაკალავრო) განათლების მიღების შემდეგ.


© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია