სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

უმაღლესი განათლება / საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა საპოლიციო რეგულირების სფეროში

პროგრამის შესახებ

პროგრამის მიზანია, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფებისთვის საშუალო მენეჯერულ პოზიციებზე სათანადო უნარებითა და ცოდნით აღჭურვილი საპოლიციო ფუნქციების განმახორციელებელი, აკადემიური განათლების მქონე თანამშრომელთა მომზადება. პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შესაძლებლობა ექნება სწავლა გააგრძელოს აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურზე.

სამაგისტრო პროგრამა 132-კრედიტიანია. აკადემიაში სწავლება მოიცავს თეორიულ-პრაქტიკულ კურსებს, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებში ერთ სემესტრიან საწარმოო პრაქტიკას. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება საპოლიციო რეგულირების სამართლის მაგისტრის კვალიფიკაცია.

საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე სტუდენტის ცოდნის შეფასებისას გამოიყენება 100 ქულიანი სისტემა, რომელიც განაწილებულია შემდეგნაირად:

  • პერიოდული გამოკითხვა - 30 ქულა;
  • შუალედური გამოცდა - 30 ქულა;
  • დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულა.

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მიღებული ცოდნა და უნარები დეტალურად მითითებულია პროგრამის სწავლის შედეგებში.

პროგრამის უპირატესობები

  • საქართველოს განათლების ბაზარზე ანალოგიის არმქონე, პრევენციაზე ორიენტირებული ერთადერთი სამაგისტრო პროგრამა;
  • სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლა უფასოა;
  • უფასო საერთო საცხოვრებელი აკადემიის ტერიტორიაზე;
  • ერთჯერადი კვება;
  • სტიპენდია წარჩინებული სტუდენტებისათვის;
  • თანამედროვე ინფრასტრუქტურა.

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია