სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

ენის ცენტრი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის ენის ცენტრი უკვე მრავალი წელია ზრუნავს აკადემიის მსმენელების,  პერსონალისა და მთელი სამინისტროს მასშტაბით თანამშშომლების უცხოური ენების ცოდნის დონის ამაღლებაზე.

ენის ცენტრი ემსახურება პროფესიული მომზადების სამმართველოს და ასწავლის პოლიციელის პროფესიაზე მორგებულ ESP-ის (ინგლისური სპეციალური მიზნებისთვის). ამ მიზნით მიმდინარეობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მესაზღვრე-კონტროლიორებისათვის შექმნილი პროგრამის FRONTEX-ის ადაპტირება/მორგება ქართველ მესაზღვრეებსა და მათ საჭიროებებზე. ამას გარდა, ენის ცენტრი უზრუნველყოფს შსს-ს აკადემიისა და სამინისტროს თანამშრომლებისათვის სპეციალური პროგრამების შედგენა/შერჩევას მათი მიზნებიდან გამომდინარე. ამ მხრივ აღსანიშნავია ჯგუფები პრეზენტაციის უნარებში. ეს პროგრამა შექმნილია იმისათვის, რომ მსმენელმა არა მხოლოდ გაიუმჯობესოს ინგლისური ენის ცოდნის დონე, არამედ ისწავლოს მისი ეფექტიანად გამოყენება სამუშაო პროცესში, მოახერხოს პრეზენტაციის დაგეგმვა და ჩატარება ნებისმიერი ზომის აუდიტორიისათვის.

აკადემიის ენის ცენტრში დაინერგა უცხოური ენების ნახევრად-ელექტრონული სწავლების მეთოდი. ინგლისური ენის ცოდნის დონის განმსაზღვრავი ტესტების შედეგად შედგა შსს თანამშრომლებისაგან შემდგარი ზოგადი ინგლისური ენის 25 ჯგუფი. პროგრამა, რომლითაც სამინისტროს თანამშრომლები ეუფლებიან ინგლისურ ენას,  იძლევა იმის საშუალებას, რომ მსმენელებმა, თავიანთი დატვირთული და ხშირად ცვალებადი გრაფიკის მიუხედავად, კომფორტულად შეისწავლონ მათთვის სასურველი უცხოური ენა. პროცესს თვალყურს ადევნებს და პროგრამის მონაწილეებს ეხმარება აკადემიის ენის ცენტრი.

შსს აკადემიის ენის ცენტრი ატარებს ინგლისური ენის ცოდნის დონის შესამოწმებელ ტესტირება/გასაუბრებებს მთელი სამინისტროს მასშტაბით. ასევე, ამოწმებს იმ კანდიდატთა ინგლისური ენის ცოდნის დონეს, რომლებსაც სურთ მიიღონ მონაწილეობა CEPOL-ის გაცვლით პროგრამაში სხვადასხვა უწყებიდან.

ყოველივე ზემოხსენებულის ეფექტიანად განხორციელებისათვის, ენის ცენტრის თანამშრომლები ესწრებიან სპეციალურ ტრენინგებს მათი უნარების უწყვეტი განვითარებისათვის. ამ მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანია საერთაშორისო სასერტიფიკატო პროგრამა CELTA,  რომელსაც ცენტრის პედაგოგებს შსს აკადემია უფინანსებს. 2019 წელს CELTA-ს სასერტიფიკატო ტრენინგს გაიარა ენის ცენტრის კიდევ 2 თანამშრომელმა.© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია