სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

პროფესიული განათლება / მიღების პროცედურები

როგორ დავიწყო სწავლა აკადემიაში?

სსიპ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია მსურველებს სთავაზობს სწავლას შემდეგ საბაზისო მომზადების პროგრამებზე:

 • პატრულ-ინსპექტორთა მომზადების პროგრამა - 3 თვე (13 კვირა);
 • უბნის ინსპექტორთა მომზადების პროგრამა - 4 თვე (14 კვირა და 3 დღე);
 • სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მესაზღვრეთა მომზადების პროგრამა - 4 თვე;
 • მესაზღვრე-კონტროლიორთა მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2 თვე (5 კვირა და 2 დღე).

აკადემიაში სწავლის მსურველმა პირმა უნდა გაიაროს ხუთსაფეხურიანი შესარჩევი პროცედურა: განცხადების წარდგენა, ტესტირება, გასაუბრება, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური მომზადების დონის შემოწმება. ტესტირება/გასაუბრების ჩატარებას უზრუნველყოფს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, ხოლო ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური მომზადების დონის შემოწმება ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში.

 

კანდიდატს შეუძლია წერილობითი ფორმით შევსებული განცხადება (აპლიკაცია) სამუშაო დღეებში, 10:00-დან 18:00 საათამდე წარადგინოს სამინისტროს იმ დანაყოფში, რომელშიც სურს მუშაობის დაწყება, თუ, რა თქმა უნდა, აღნიშნულ დანაყოფს გააჩნია შესაბამისი საკადრო პოზიცია, ხოლო თუ ასეთი არ არსებობს, მაშინ უნდა წარადგინოს სამინისტროს კადრების მთავარ სამმართველოში.

განცხადებას (აპლიკაციას) უნდა დაერთოს:

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ფოტოსურათი (ზომით 3X4);
 • სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის ასლი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პირი აბარებს პატრულ-ინსპექტორთა მომზადების პროგრამაზე.

იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი და მის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს, სამინისტროს კადრების მთავარი სამმართველო ან სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფი უზრუნველყოფს აღნიშნული კანდიდატის შესახებ მონაცემების აკადემიისთვის მიწოდებას.

შს სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფებიდან მიღებული კანდიდატების სიების შესაბამისად აკადემია უზრუნველყოფს კანდიდატთა შესარჩევი ტესტირების ჩატარებას. ინფორმაცია ტესტირების ჩატარების თარიღის, აუდიტორიისა და დროის შესახებ 10 კალენდარული დღით ადრე განთავსდება აკადემიის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე www.policeacademy.gov.ge.

 

რას მოიცავს ტესტირების ეტაპი?

ტესტირება ტარდება წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით. ტესტი შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან (130 კითხვა): IQ და ზოგადი უნარები, რომელიც შედგება 6 ნაწილისგან. 

 • IQ არის არავერბალური ინტელექტის შესამოწმებელი ტესტი, რომელშიც თითოეული კითხვა სირთულისა და კითხვის სპეციფიკის მიხედვით, არასტანდარტულად ფასდება. IQ ტესტის მაქსიმალური შეფასებაა - 156 ქულა.
 • ზოგადი უნარების კითხვებზე სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით, არასწორი პასუხი - 0 ქულით, შესაბამისად, მაქსიმალური შეფასებაა 64 ქულა.
 • ტესტირების მაქსიმალური ქულა მოიცავს ტესტის ორივე კომპონენტის ჯამს (IQ და ზოგადი უნარები), რომელიც შეადგენს 220 ქულას.
 
მსმენელს ტესტირება გავლილად ეთვლება თუ იგი ჯამურად დააგროვებს მინიმუმ 130 ქულას.

ტესტირების ხანგრძლივობაა - 2 საათი და 30 წუთი. ზოგად უნარებს ეთმობა 1 საათი და 30 წუთი, ხოლო IQ ტესტს - 1 საათი.

 

რა სახის დავალებებს შეიცავს ტესტირების ეტაპი?

იხილეთ ტესტირების ნიმუში:

IQ ტესტი

ზოგადი უნარები

 

 

ტესტირების წარმატებით გავლის შემდეგ კანდიდატი გადის გასაუბრებაზე, რომელსაც ესწრებიან როგორც აკადემიის, ისე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფების წარმომადგენლები. გასაუბრებაზე კანდიდატები ფასდებიან შემდეგი კრიტრიუმების მიხედვით:

 
 1. ზოგადი პიროვნული მახასიათებლები/ემოციური მდგრადობა - კრიტერიუმი აფასებს კანდიდატის ზოგად პიროვნულ მახასიათებლებს. ამასთანავე ფასდება ემოციური გაწონასწორებულობა, რომელიც თავის მხრივ ფასდება გასაუბრების განმავლობაში კანდიდატის მიერ საკუთარი თავის ფლობით. შეფასება შესაძლებელია საუბრის მანერაზე და სხეულის ენაზე დაკვირვებით.
 2. განათლება/ინფორმირებულობა - კრიტერიუმი აფასებს კანდიდატის მიერ მიღებული განათლების შესაბამის ცოდნას. აღნიშნული კრიტერიუმით იკვეთება კანდიდატის დამოკიდებულება განვლილი სასწავლო პროცესების მიმართ. ამ კრიტერიუმით ასევე დგინდება ქვეყანაში და გლობალურად მნიშვნელოვანი და აქტუალური მოვლენების შესახებ ინფორმირებულობა.
 3. მოტივაცია - კრიტერიუმი აფასებს კანდიდატის მოტივირებულობას. პარამეტრის შეფასება ხდება კანდიდატის ინფორმირებულობისა და მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთების შეფასებით.
 4. კეთილსინდისიერება - კრიტერიუმი აფასებს კანდიდატის გულახდილ საუბარს. აღნიშნული კრიტერიუმის შეფასება შესაძლოა მოხდეს საუბრის მანერიდან, მოწოდებული ინფორმაციის შინაარსიდან.
 5. ლოგიკური/არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი - კრიტერიუმი აფასებს კანდიდატის მხრიდან არგუმენტირებული საუბრის მანერას, სიტუაციის შეფასებისა და საკუთარი მოსაზრებების ლოგიკურად ჩამოყალიბების უნარს. აღნიშნული კრიტერიუმი შესაძლოა შეფასდეს სიტუაციური მაგალითის მოყოლით და მისი ანალიზით, ან/და კანდიდატის მხრიდან ისეთი სიტუაციის გახსენებით სადაც აღნიშნული უნარი გამოვლინდა.
 6. კანდიდატის შესაბამისობა პოლიციის საქმიანობასთან - კრიტერიუმი აფასებს კანდიდატის დამოკიდებულებას სამართალდამცავი უწყებების საქმიანობასთან. აგრეთვე აღნიშნული კრიტერიუმი შესაძლებელია შეფასდეს გარკვეული კითხვის დასმით, თუ როგორ მოიქცეოდა კანდიდატი კონკრეტული სიტუაციიდან ან დავალებიდან გამომდინარე.
 7. კანდიდატის მიერ არჩეული სამომავლო საქმიანობის სფეროს შესახებ ინფორმირებულობა - კრიტერიუმი აფასებს კანდიდატის ზოგად ცოდნას მის მიერ არჩეული სამომავლო საქმიანობის სფეროს შესახებ. აღნიშნული კრიტერიუმი ფასდება აკადემიის ვებ. გვერდზე გამოქვეყნებული გასაუბრების საკითხების ცოდნის დონის შესაბამისად.
 8. ღირებულებები და ინტერესები - კრიტერიუმი აფასებს კანდიდატის ღირებულებების და ინტერესების სფეროს.
 

სასურველია კანდიდატები გასაუბრებამდე, არჩეული დანაყოფის შესაბამისად, გაეცნონ შემდეგ ნორმატიულ აქტებს:


მართწესრიგის ოფიცერთა მომზადების სპეციალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხ კანდიდატებისთვის

 1. ინფორმაცია ხელისუფლების განმახორციელებელი ორგანოების შესახებ (პრეზიდენტი, პარლამენტი, მთავრობა და სასამართლო ხელისუფლება);
  წყარო: „საქართველოს კონსტიტუცია“ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346.
 2. ინფორმაცია პოლიციის საქმიანობის შესახებ;
  წყარო: საქართველოს კანონი „პოლიციის შესახებ“ (მუხლები:1, 3, 4, თავი: II და III, მუხლები: 36, 37, 38, 41, 43) https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2047533.
 3. ინფორმაცია იმ სამსახურის საქმიანობის სფეროსა და ამოცანების შესახებ, რომელშიც კანდიდატი აპირებს მუშაობის დაწყებას;
  წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ.თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 30 სექტემბრის N747 ბრაძანება.
 4. პოლიციელთა ეთიკური ქცევის წესები;
  წყარო: „საქართველოს პოლიციის ეთიკის კოდექსისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზოგიერთ მოსამსახურეთა ქცევის ინსტრუქციების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის N999 ბრაძანება.
 5. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურის შესახებ.
  წყარო: „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის N337 დადგენილება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ:

 1. https://officer.ge
 2. https://imedinews.ge/ge/video/7981/mikheil-daushvili-chven-vkhedavt-rom-sazogadoebasa-da-politsias-shoris-komunikatsiis-khariskhi-sakmaod-dabalia
 3. https://1tv.ge/video/martlwesrigis-oficrebis-vakansiaze-ganckhadebebis-migheba-daiwyo/
 4. https://www.imedi.ge/ge/video/25821/martltsesrigis-opitseri--akhali-institutis-punqtsiebi
 5. https://1tv.ge/video/martlwesrigis-oficrebi/

პატრულ-ინსპექტორთა მომზადების სპეციალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხ კანდიდატებისთვის:

 1. ინფორმაცია ხელისუფლების განმახორციელებელი ორგანოების შესახებ (პრეზიდენტი, პარლამენტი, მთავრობა და სასამართლო ხელისუფლება);
  წყარო: „საქართველოს კონსტიტუცია“ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346.
 2. ინფორმაცია პოლიციის საქმიანობის შესახებ;
  წყარო: საქართველოს კანონი „პოლიციის შესახებ“ (მუხლები:1, 3, 4, თავი: II და III, მუხლები: 36, 37, 38, 41, 43) https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2047533.
 3. ინფორმაცია იმ სამსახურის საქმიანობის სფეროსა და ამოცანების შესახებ, რომელშიც კანდიდატი აპირებს მუშაობის დაწყებას;
  წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის №993 ბრძანება.
 4. პოლიციელთა ეთიკური ქცევის წესები;
  წყარო: „საქართველოს პოლიციის ეთიკის კოდექსისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზოგიერთ მოსამსახურეთა ქცევის ინსტრუქციების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის N999 ბრაძანება.
 5. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურის შესახებ.
  წყარო: „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის N337 დადგენილება.

უბნის-ინსპექტორთა მომზადების სპეციალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხ კანდიდატებისთვის:

 1. ინფორმაცია ხელისუფლების განმახორციელებელი ორგანოების შესახებ (პრეზიდენტი, პარლამენტი, მთავრობა და სასამართლო ხელისუფლება);
  წყარო: „საქართველოს კონსტიტუცია“ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346.
 2. ინფორმაცია პოლიციის საქმიანობის შესახებ;
  წყარო: საქართველოს კანონი „პოლიციის შესახებ“ (მუხლები:1, 3, 4, თავი: II და III, მუხლები: 36, 37, 38, 41, 43) https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2047533.
 3. ინფორმაცია იმ სამსახურის საქმიანობის სფეროსა და ამოცანების შესახებ, რომელშიც კანდიდატი აპირებს მუშაობის დაწყებას;
  წყარო: „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საუბნო სამსახურების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2005 წლის 26 აგვისტოს №875 ბრძანება.
 4. პოლიციელთა ეთიკური ქცევის წესები;
  წყარო: „საქართველოს პოლიციის ეთიკის კოდექსისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზოგიერთ მოსამსახურეთა ქცევის ინსტრუქციების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის N999 ბრაძანება.
 5. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურის შესახებ.
  წყარო: „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის N337 დადგენილება.

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მესაზღვრეთა მომზადების სპეციალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხ კანდიდატებისთვის:

 1. ინფორმაცია ხელისუფლების განმახორციელებელი ორგანოების შესახებ (პრეზიდენტი, პარლამენტი, მთავრობა და სასამართლო ხელისუფლება);
  წყარო: „საქართველოს კონსტიტუცია“ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346.
 2. ინფორმაცია პოლიციის საქმიანობის შესახებ;
  წყარო: საქართველოს კანონი „პოლიციის შესახებ“ (მუხლები:1, 3, 4, თავი: II და III, მუხლები: 36, 37, 38, 41, 43) https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2047533.
 3. ინფორმაცია იმ სამსახურის საქმიანობის სფეროსა და ამოცანების შესახებ, რომელშიც კანდიდატი აპირებს მუშაობის დაწყებას;
  წყარო: „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 21 ივნისის N786 ბრძანება (მუხლები: 2,3,4,5,8).
 4. პოლიციელთა ეთიკური ქცევის წესები;
  წყარო: „საქართველოს პოლიციის ეთიკის კოდექსისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზოგიერთ მოსამსახურეთა ქცევის ინსტრუქციების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის N999 ბრაძანება.
 5. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურის შესახებ.
  წყარო: „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის N337 დადგენილება.
 6. ზოგადი გეოგრაფია (ჰორიზონტის მხარეები, კონტინენტები და ა.შ.) და საქართველოს გეოგრაფია (საქართველოს ტერიტორიის თავისებურებები, კერძოდ: ძირითადი მწვერვალები, ძირითადი უღელტეხილები, ძირითადი მდინარეები, ადმინისტრაციულ ტერიტორიული დაყოფა და მოსაზღვრე სახელმწიფოები);

გასაუბრების შედეგების შესახებ ინფორმაცია განთავსდება აკადემიის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე www.policeacademy.gov.ge, საბოლოო შედეგების მიღებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში.

 


დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილით აქ:

სპეციალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მსმენელის ჩარიცხვის წესი

სსიპ საქართველოს შსს-ს აკადემიაში ტესტირების ან/და გასაუბრების ჩატარების წესი

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია