სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

პროფესიული განათლება / მიღების პროცედურები

როგორ დავიწყო სწავლა აკადემიაში?

სსიპ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია მსურველებს სთავაზობს სწავლას შემდეგ საბაზისო მომზადების პროგრამებზე:

 • პატრულ-ინსპექტორთა მომზადების პროგრამა - 6 თვე (21 კვირა და 3 დღე);
 • უბნის ინსპექტორთა მომზადების პროგრამა - 6 თვე (22 კვირა და 3 დღე);
 • სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მესაზღვრეთა მომზადების პროგრამა - 5 თვე (19 კვირა და 3 დღე);
 • მესაზღვრე-კონტროლიორთა მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2 თვე (5 კვირა და 2 დღე).

აკადემიაში სწავლის მსურველმა პირმა უნდა გაიაროს ხუთსაფეხურიანი შესარჩევი პროცედურა: განცხადების წარდგენა, ტესტირება, გასაუბრება, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური მომზადების დონის შემოწმება. ტესტირება/გასაუბრების ჩატარებას უზრუნველყოფს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, ხოლო ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური მომზადების დონის შემოწმება ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში.

 

კანდიდატს შეუძლია წერილობითი ფორმით შევსებული განცხადება (აპლიკაცია) სამუშაო დღეებში, 10:00-დან 18:00 საათამდე წარადგინოს სამინისტროს იმ დანაყოფში, რომელშიც სურს მუშაობის დაწყება, თუ, რა თქმა უნდა, აღნიშნულ დანაყოფს გააჩნია შესაბამისი საკადრო პოზიცია, ხოლო თუ ასეთი არ არსებობს, მაშინ უნდა წარადგინოს სამინისტროს კადრების მთავარ სამმართველოში.

განცხადებას (აპლიკაციას) უნდა დაერთოს:

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ფოტოსურათი (ზომით 3X4);
 • სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის ასლი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პირი აბარებს პატრულ-ინსპექტორთა მომზადების პროგრამაზე.

იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი და მის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს, სამინისტროს კადრების მთავარი სამმართველო ან სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფი უზრუნველყოფს აღნიშნული კანდიდატის შესახებ მონაცემების აკადემიისთვის მიწოდებას.


შს სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფებიდან მიღებული კანდიდატების სიების შესაბამისად აკადემია უზრუნველყოფს კანდიდატთა შესარჩევი ტესტირების ჩატარებას. ინფორმაცია ტესტირების ჩატარების თარიღის, აუდიტორიისა და დროის შესახებ 10 კალენდარული დღით ადრე განთავსდება აკადემიის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე www.policeacademy.gov.ge.

 

რას მოიცავს ტესტირების ეტაპი?

ტესტირება ტარდება წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით. ტესტი შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან (130 კითხვა): IQ და ზოგადი ტესტი, რომელიც შედგება 7 ნაწილისგან. 

 • IQ არის არავერბალური ინტელექტის შესამოწმებელი ტესტი, რომელშიც თითოეული კითხვა სირთულისა და კითხვის სპეციფიკის მიხედვით, არასტანდარტულად ფასდება. IQ ტესტის მაქსიმალური შეფასებაა - 156 ქულა.
 • ზოგადი უნარებისა და ცოდნის დონის შესამოწმებელ კითხვებზე სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით, არასწორი პასუხი - 0 ქულით, შესაბამისად, მაქსიმალური შეფასებაა 64 ქულა.
 • ტესტირების მაქსიმალური ქულა მოიცავს ტესტის ორივე კომპონენტის ჯამს (IQ და ზოგადი ტესტი), რომელიც შეადგენს 220 ქულას.
 
მსმენელს ტესტირება გავლილად ეთვლება თუ იგი ჯამურად დააგროვებს მინიმუმ 130 ქულას.

ტესტირების ხანგრძლივობაა - 2 საათი და 30 წუთი. ზოგად ტესტს ეთმობა 1 საათი და 30 წუთი, ხოლო IQ ტესტს - 1 საათი.

 

რა სახის დავალებებს შეიცავს ტესტირების ეტაპი?

იხილეთ ტესტირების ნიმუში:

IQ ტესტი

ზოგადი უნარები

ზოგადი ცოდნა

 

ტესტირებაში დადებითი შეფასების მიღების შემდეგ, კანდიდატი გადის გასაუბრებაზე. გასაუბრების დროს ხდება მისი ცოდნის, პროფესიული უნარების, შესაძლებლობებისა და პიროვნული თვისებების შეფასება.

გასაუბრების შედეგების შესახებ ინფორმაცია განთავსდება აკადემიის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე www.policeacademy.gov.ge, საბოლოო შედეგების მიღებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში.

 

როგორ იღებს გასაუბრების კომისია გადაწყვეტილებას?

გასაუბრების კომისია აფასებს შემდეგ კრიტერიუმებს:

 • კომუნიკაბელურობას;
 • ლოგიკური მსჯელობისა და აზრის არგუმენტირებულად ჩამოყალიბების უნარს;
 • ზოგად პიროვნულ მახასიათებლებს/ემოციურ მდგრადობას;
 • საკუთარ თავში დარწმუნებულობასა და თვითშეფასებას;
 • სიტუაციის შეფასებისა და ანალიზის უნარს;
 • მოტივაციას;
 • პასუხისმგებლობის გრძნობას.
 

გასაუბრების კომისიის შემადგენლობაში შედიან:

 • სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი;
 • სამინისტროს იმ დანაყოფის წარმომადგენელი, სადაც ხდება კანდიდატის მიღება;
 • აკადემიის წარმომადგენელი;
 • სამინისტროს გენერალური ინსპექციის წარმომადგენელი.
 

კომისიის თითოეული წევრი იღებს ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიაში შემავალ წევრთა უმრავლესობა დადებით გადაწყვეტილებას მიიღებს, კანდიდატს გასაუბრება წარმატებით გავლილად ეთვლება. თუ კომისიაში შემავალი წევრების აზრი გაიყოფა თანაბრად, მისაღები კანდიდატი გასაუბრებას გადის ალტერნატიულ კომისიასთან.

კანდიდატი, რომელიც წარმატებით გაივლის ტესტირება/გასაუბრებას, ჩარიცხვამდე უნდა ჩაუტარდეს ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური მომზადების დონის შემოწმება. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებას უზრუნველყოფს შს სამინისტროს სსიპ – ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური.

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმების შემდეგ, კანდიდატის ფიზიკური მომზადების დონის შემოწმებას უზრუნველყოფს:

სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

იმ შემთხვევაში, თუ განიხილება კანდიდატის სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის ან საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტებში დანიშვნის საკითხი.

სამინისტროს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დანაყოფი

იმ შემთხვევაში, თუ განიხილება კანდიდატის აღნიშნულ დანაყოფში დანიშვნის საკითხი.

კანდიდატის ფიზიკური დონის შემოწმება ხორციელდება სპეციალური ფიზიკური ნორმატივების შესაბამისად, რომელიც განისაზღვრება მინისტრის ბრძანებით.

 


დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილით აქ:

სპეციალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მსმენელის ჩარიცხვის წესი

სსიპ საქართველოს შსს-ს აკადემიაში ტესტირების ან/და გასაუბრების ჩატარების წესი

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია