სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

პროფესიული განათლება / სასწავლო პროგრამები / საბაზისო მომზადების პროგრამები

საბაზისო მომზადების პროგრამები

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამა განკუთვნილია მოქალაქეებისთვის, რომელთაც სურთ მომზადება პატრულ-ინსპექტორის პოზიციის დასაკავებლად. პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 თვე (15 კვირა). მოიცავს 25 საგანს. სწავლება შედგება როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ნაწილებისგან. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

 • საორიენტაციო კურსი
 • საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია
 • გენდერული თანასწორობა
 • ქუჩაში მყოფი არასრულწლოვნების გამოვლენა და პირველადი ღონისძიებები
 • ინგლისური ენა (ESP – English for Specific Purposes)
 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები
 • ქალთა მიმართ ძალადობა ან/და ოჯახში ძალადობა
 • ადამიანის უფლებები
 • ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია და ზოგიერთი საპროცესო მოქმედებები
 • საგზაო მოძრაობის წესები
 • ელექტრონულ ოქმებთან მუშაობა
 • კრიმინალისტიკა. საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ადგილის მენეჯმენტი
 • პირველადი სამედიცინო დახმარება
 • ქვეყანაში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი პირების გამოვლენა
 • თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილთა სტატუსი
 • სამწყობრო მომზადება
 • საცეცხლე მომზადება
 • ტაქტიკური მომზადება
 • სპეციალური ტექნიკური საშუალებები
 • ფიზიკური მომზადება
 • ხელჩართული ბრძოლის ილეთები
 • კომუნიკაციის თავისებურებები ხანდაზმულებთან, შშმ პირებთან, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებთან, ალკოჰოლ და ნარკოდამოკიდებულ პირებთან)
 • კომუნიკაცია მოქალაქეებთან
 • საგზაო მოძრაობის ორგანიზება
 • სამსახურებრივი საქმიანობის განხორციელების დროს წარმოშობილი პრობლემური შემთხვევების ანალიზი, მათი სამართლებრივი შეფასება და სათანადო გადაწყვეტილებების მიღება კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ფარგლებში
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამა განკუთვნილია მოქალაქეებისთვის, რომელთაც სურთ მომზადება უბნის ინსპექტორის პოზიციის დასაკავებლად. პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 თვე (15 კვირა და 4 დღე). მოიცავს 24 საგანს. სწავლება შედგება როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ნაწილებისგან. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

 • საორიენტაციო კურსი
 • საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია
 • ადამიანის უფლებები
 • კომუნიკაციის თავისებურებები ხანდაზმულებთან, შშმ პირებთან,
 • ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებთან, ალკოჰოლ და
 • ნარკოდამოკიდებულ პირებთან
 • კომუნიკაცია მოქალაქეებთან
 • ქუჩაში მყოფი არასრულწლოვნების გამოვლენა და პირველადი
 • ღონისძიებები
 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები
 • საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსი
 • ოჯახში ძალადობა
 • დისკრიმინაციის დაუშვებლობა და გენდერული თანასწორობა
 • ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია და ზოგიერთ დანაშაულთა
 • კრიმინოლოგიური ასპექტები
 • სისხლის სამართლის პროცესი და ზოგიერთი საგამოძიებო მოქმედებათა
 • ჩატარების წესი
 • პატრულირების წესი და საგზაო მოძრაობის წესები
 • კრიმინალისტიკა
 • ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის საფუძვლები და ინფორმაციის
 • მოპოვების ტექნიკა
 • პირველადი სამედიცინო დახმარება
 • ქვეყანაში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი პირების გამოვლენა
 • სამწყობრო მომზადება
 • საცეცხლე მომზადება
 • ტაქტიკური მომზადება
 • ფიზიკური მომზადება
 • ხელჩართული ბრძოლის ილეთები
 • პროგრამა E-flow და crimcase
 • ინგლისური ენა
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამა განკუთვნილია მოქალაქეებისთვის, რომელთაც სურთ მომზადება მესაზღვრის პოზიციის დასაკავებლად. პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 თვე 3 კვირა. პროგრამა მოიცავს 32 საგანს. სწავლება შედგება როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ნაწილებისგან. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერთიფიკატს.

 

საგნები

 • საორიენტაციო კურსი
 • ადამიანის უფლებები
 • ეთიკა და კორუფცია
 • საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია
 • საორიენტაციო პრაქტიკა
 • პერსონალური მონაცემები
 • სახელმწიფო საზღვრის ინტეგრირებული მართვა (IBM)
 • ეფექტიანი კომუნიკაცია
 • სტრესის მართვა
 • კონფლიქტის მენეჯმენტი
 • მოწყვლად ჯგუფებთან კომუნიკაცია
 • ინგლისური ანბანი და მარტივი საურთიერთო ფრაზები
 • პირველადი სამედიცინო დახმარება
 • სახმელეთო საზღვრის დაცვის სფეროში შემავალი სამართალდარღვევები, დანაშაულები და მათზე რეაგირების ღონისძიებები
 • ტრეფიკინგი
 • ნარკოტიკების ტრანზიტი
 • ტერორიზმი
 • მასობრივი განადგურების საშუალებების და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის გარეგნული ფიზიკური მახასიათებლები, მათი იდენტიფიცირება
 • სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მოქმედების ტაქტიკა
 • სასაზღვრო კვალმაძიებლობა
 • სასაზღვრო პოლიციის საინფორმაციო ტექნოლოგიები და სისტემები
 • საველე გამოკითხვა
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების შემოწმება
 • უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი სტატუსი
 • თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილთა სტატუსი
 • სახელმწიფო საზღვარზე რისკის ანალიზი
 • სახმელეთო ნავიგაცია
 • საცეცხლე მომზადება
 • ტაქტიკური მომზადება
 • ფიზიკური მომზადება
 • ხელჩართული ბრძოლის ილეთები
 • სამწყობრო მომზადება
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამა განკუთვნილია მოქალაქეებისთვის, რომელთაც სურთ მომზადება მესაზღვრე-კონტროლიორის პოზიციის დასაკავებლად. პროგრამის ხანგრძლივობაა 1 თვე და 2 კვირა. მოიცავს 2 მოდულს და 1 სასწავლო კურსს. თითოეული მოდული აერთიანებს რამდენიმე საგანს. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

 • შსს-ს სტრუქტურა და პოლიციელის საქმიანობა
 • ადამიანის უფლებები
 • ეთიკა და კორუფცია
 • სამგზავრო დოკუმენტების შემოწმება (პირველადი ინსპექტირება)
 • სასაზღვრო-სამიგრაციო მართვის და მოხსენების სისტემა (BMARS)
 • საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პროცედურების სამართლებრივი საფუძვლები
 • მგზავრებთან კომუნიკაცია
 • ლტოლვილთა სამართალი
 • ტრეფიკინგი
 • რადიაცია
 • სასაზღვრო სამიგრაციო კონტროლის პროცედურები
 • საბაზისო ინგლისური ენა
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამა განკუთვნილია იმისთვის, რომ მართლწესრიგის ოფიცერმა ეფექტიანად განახორციელოს სამსახურებრივი უფლება-მოვალეობები. პროგრამის ხანგრძლივობაა 5 თვე (19 კვირა და 4 დღე). პროგრამა მოიცავს 32 საგანს. სწავლება შედგება როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ნაწილებისგან. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

საგნები

 • საქართველოს კონსტიტუცია, ნორმატიული აქტების ცნება და იერარქია
 • შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამოცანები და საქმიანობის სფეროები; მართლწესრიგის ოფიცრის ფუნქცია-მოვალეობები.
 • საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია
 • ადამიანის უფლებები და პოლიცია
 • ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია და ზოგიერთ დანაშაულთა კრიმინოლოგიური ასპექტები
 • ინფორმაციის წყაროები და მათთან მუშაობა
 • სისხლის სამართლის პროცესი და ზოგიერთი საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარების წესი
 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა საქმისწარმოება
 • საბაზისო TOT
 • ფუნქციური წერა
 • კრიმინოლოგია
 • დანაშაულის პრევენციის ცნება და პრევენციული ღონისძიებები
 • მართლწესრიგის ოფიცრის როლი ანალიზზე დაფუძნებულ საპოლიციო საქმიანობაში
 • ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობა და არასრულწლოვანთა სამართლებრივი მდგომარეობა
 • ქვეყანაში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი პირების გამოვლენა და რეაგირება
 • სახელმწიფო მომსახურება
 • მოქალაქეებთან ურთიერთობის დამყარების სტანდარტი
 • არავერბალური კომუნიკაცია
 • სიცრუის იდენტიფიკაცია
 • ბრაზისა და აგრესიული ქცევის მართვა
 • კონფლიქტური სიტუაციების მართვა
 • საზოგადოების მოწყვლად ჯგუფებთან კომუნიკაციის თავისებურებები
 • მედიასთან კომუნიკაცია, PR, ციფრული ინსტრუმენტი
 • ზოგადი ინგლისური
 • პირველადი სამედიცინო დახმარება
 • სამწყობრო მომზადება
 • საცეცხლე მომზადება
 • ტაქტიკური მომზადება
 • ხელჩართული ბრძოლის ილეთები
 • ფიზიკური მომზადება
 • ლექცია თავისუფალ თემაზე
 • პრაქტიკული მეცადინეობა
 • კომუნიკაციის თავისებურებები შშმ პირებთან 
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია