სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

პროფესიული განათლება / სასწავლო პროგრამები / საბაზისო მომზადების პროგრამები

საბაზისო მომზადების პროგრამები

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებმაც უნდა განახორციელონ პატრულ-ინსპექტორის, მესაზღვრე-კონტროლიორის, უბნის ინსპექტორის და მართლწესრიგის ოფიცრის უფლება-მოვალეობები. სასწავლო პროგრამის საერთო ხანგრძლივობაა 3 თვე (13 კვირა). პროგრამა ითვალისწინებს 27 საგანს. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

 • შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამოცანები და საქმიანობის სფეროები
 • ადამიანის უფლებები და პოლიცია
 • დისციპლინის, ეთიკისა და კორუფციის საკითხები საპოლიციო საქმიანობაში
 • კრიმინოლოგია
 • პოლიციის პრევენციული ღონისძიებები
 • ინფორმაციის წყაროები და მათთან მუშაობა
 • მოქალაქეებთან ურთიერთობის დამყარების სტანდარტი
 • არავერბალური კომუნიკაცია
 • სიცრუის იდენტიფიკაცია
 • ბრაზისა და აგრესიული ქცევის მართვა
 • კონფლიქტური სიტუაციების მართვა
 • საზოგადოების მოწყვლად ჯგუფებთან კომუნიკაციის თავისებურებები
 • ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია და ზოგიერთ დანაშაულთა კრიმინოლოგიური ასპექტები
 • სისხლის სამართლის პროცესი და ზოგიერთი საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარების წესი
 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა საქმისწარმოება
 • ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობა
 • ქვეყანაში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი პირების გამოვლენა და რეაგირება
 • ქუჩაში მყოფი არასრულწლოვნების გამოვლენა და პირველადი ღონისძიებები
 • კომუნიკაციის თავისებურებები შშმ პირებთან
 • ფუნქციური წერა
 • პატრულირებისა და საგზაო მოძრაობის წესები
 • შემთხვევის ადგილზე მოქმედების წესი
 • პირველადი სამედიცინო დახმარება
 • საცეცხლე მომზადება
 • ტაქტიკური მომზადება
 • ხელჩართული ბრძოლის ილეთები
 • ფიზიკური მომზადება
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამა განკუთვნილია მოქალაქეებისთვის, რომელთაც სურთ მომზადება მესაზღვრის პოზიციის დასაკავებლად. პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 თვე. პროგრამა მოიცავს 30 საგანს. სწავლება შედგება როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ნაწილებისგან. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერთიფიკატს.

 

საგნები

 • საორიენტაციო კურსი
 • ადამიანის უფლებები
 • ეთიკა და კორუფცია
 • საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია
 • პერსონალური მონაცემები
 • სახელმწიფო საზღვრის ინტეგრირებული მართვა (IBM)
 • ეფექტიანი კომუნიკაცია
 • სტრესის მართვა
 • კონფლიქტის მენეჯმენტი
 • მოწყვლად ჯგუფებთან კომუნიკაცია
 • პირველადი სამედიცინო დახმარება
 • სახმელეთო საზღვრის დაცვის სფეროში შემავალი სამართალდარღვევები, დანაშაულები და მათზე რეაგირების ღონისძიებები
 • ტრეფიკინგი
 • ნარკოტიკების ტრანზიტი
 • ტერორიზმი
 • მასობრივი განადგურების საშუალებების და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის გარეგნული ფიზიკური მახასიათებლები, მათი იდენტიფიცირება
 • სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მოქმედების ტაქტიკა
 • სასაზღვრო კვალმაძიებლობა
 • სასაზღვრო პოლიციის საინფორმაციო ტექნოლოგიები და სისტემები
 • საველე გამოკითხვა
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების შემოწმება
 • უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი სტატუსი
 • თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილთა სტატუსი
 • სახელმწიფო საზღვარზე რისკის ანალიზი
 • სახმელეთო ნავიგაცია
 • საცეცხლე მომზადება
 • ტაქტიკური მომზადება
 • ფიზიკური მომზადება
 • ხელჩართული ბრძოლის ილეთები
 • სამწყობრო მომზადება
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

პროგრამა განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებიც აწარმოებენ სისხლის სამართლის დანაშაულის გამოძიებას. პროგრამის საერთო ხანგრძლივობაა 2 თვე (9 კვირა) და მოიცავს 11 საგანს. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

I სასწავლო კურსი

 • შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამოცანები და საქმიანობის სფეროები

I მოდული - საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები

 • შესავალი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედების ჩატარებაში, სსსკ111 და 112 მუხელბი და საგამოძიებო მოქმედებების ფიქსაციის წესები
 • საგამოძიებო მოქმედება - გამოკითხვა
 • გამოძიების დროს პირის მოწმედ დაკითხვა, სასამართლოში მოწმედ დაკითხვის პროცესუალური მიმოხილვა და გამომძიებლის მიერ მოსამართლის წინაშე ჩვენების მიცემა
 • საგამოძიებო მოქმედება - დათვალიერება
 • საგამოძიებო მოქმედება - ამოღება და ჩხრეკა
 • საგამოძიებო ექსპერიმენტი
 • ნიმუშის აღება და ექსპერტიზის დანიშვნა
 • ამოცნობა
 • ციფრულ მტკიცებულებებთან დაკავშირებული საგამოძიებო მოქმედებები
 • პირის ბრალდებულად ცნობა, დაკავება და პირადი ჩხრეკა, სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება, საპროცესო შეთანხმება

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამა განკუთვნილია სსდ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სახანძრო-სამაშველო ძალების დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის. პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 კვირა (15 სასწავლო დღე). პროგრამა ითვალისწინებს III მოდულს. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

I მოდული

 • საგანგებო სიტუაციების მართვის სისტემა საქართველოში
 • ქიმიური, რადიაციული და ბიოლოგიური უსაფრთხოება
 • პირველადი სამედიცინო დახმარება

II სასწავლო კურსი

 • სახანძრო ტექნიკა, სახანძრო წყალმომარაგება, სუნთქვისა და მხედველობის ორგანოთა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები
 • სახანძრო ტაქტიკა
 • სახანძრო-სამწყობრო მომზადება

III მოდული

 • საავარიო-სამაშველო/სამაშველო ტექნიკა და აღჭურვილობა
 • სამაშველო ტაქტიკა
 • სპეციალური სამაშველო ტაქტიკური მომზადება
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებსაც სურთ ტურისტული უსაფრთხოების ქვეითი პატრულის პოზიციის დაკავება. პროგრამის ხანგრძლივობაა 2 კვირა. პროგრამა მოიცავს 3 საგანს. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერთიფიკატს.

 

საგნები

 • საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ტურისტული უსაფრთხოების ქვეით პატრულთა ზოგადსამართლებრივი მომზადება
 • საცეცხლე მომზადება
 • სპეციალური საშუალებების გამოყენებისა და პოლიციელის პირადი უსაფრთხოების წესები
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია