სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

პროფესიული განათლება / სასწავლო პროცესი და შეფასების სისტემა

შსს-ს აკადემიაში არსებულ ძირითად სასწავლო პროგრამებზე სწავლა მიმდინარეობს კვირის სამუშაო დღეებში, 10:00-დან 16:30 საათამდე. ლექციებზე დასწრება სავალდებულოა. აკადემიაში მოქმედებს საგამოცდო კომპიუტერული ცენტრი, ბიბლიოთეკა, სავარჯიშო დარბაზი. ლექციების, ცხრილებისა და გამოცდების შედეგებს მსმენელები გაეცნობიან ელექტრონულად, სპეციალური გვერდის საშუალებით.

აკადემიის ტერიტორიაზე იკრძალება ალკოჰოლური სასმელების მოხმარება, აზარტული თამაშები. მსმენელთა ქცევის წესები დეტალურად შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

აკადემია მუდმივად ცდილობს არსებული სასწავლო პროგრამების დახვეწას და სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვას. თეორიული სწავლების გარდა, მსმენელებს უტარდებათ პრაქტიკული მეცადინეობები და როლური თამაში რეალობასთან მიახლოებულ გარემოში. ინსტრუქტორების მიერ სწავლების კომბინირებული მეთოდოლოგიის გამოყენება ხელს უწყობს მსმენელთა ინტერაქციას და მათი შესაძლებლობების გამოვლენას.

აკადემიაში მოქმედებს შეფასების სამი სახის ფორმა:

 1. გამოცდა - საგანი ფასდება 100 ქულიანი შეფასების სისტემით, რომელიც მოიცავს შეფასების სამ კომპონენტს:
  • ქვიზი (20 ქულა) - ქვიზი წარმოადგენს წინა სალექციო დღეებში გავლილი მასალის ცოდნის დონის პერიოდული შემოწმების საშუალებას. ქვიზების საბოლოო ქულა გამოითვლება საშუალო არითმეტიკულის წესით.
  • შუალედური გამოცდა (25 ქულა)- გამოცდა ტარდება საგნის 50% გავლის შემდეგ.
  • დასკვნითი გამოცდა (55 ქულა) - დასკვნით გამოცდაზე მსმენელი დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ქვიზების საშუალო არითმეტიკულისა და შუალედური გამოცდის ჯამი იქნება  15  ქულაზე მეტი. მსმენელს საგანი ჩაბარებულად ეთვლება, თუ დასკვნითი გამოცდის შედეგი  25  ქულაზე მეტია და შეფასების სამივე კომპონენტი შეადგენს არანაკლებ  51  ქულას.
  • დასკვნით გამოცდის გადაბარების უფლება აქვს მსმენელს თუ მას ჯამურად დაგროვებული აქვს  40  ქულა და მეტი.


 2. ჩათვლა - საგანი, რომლის შეფასების ქულობრივი გამოხატვა შეუძლებელია, ფასდება ჩათვლით. მსმენელი დადებითი შეფასების შემთხვევასი ფასდება ჩათვლით, უარყოფითი შეფასების შემთხვევაში ფასდება არჩათვლით.
 3. შეფასების გარეშე - პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია საგნები, რომლებიც შეფასების გარეშეა, თუმცა საგნის გავლა სავალდებულოა.

დეტალური ინფორმაცია აკადემიაში მოქმედ შეფასების სისტემასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია