სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

პროფესიული განათლება / სასწავლო პროცესი და შეფასების სისტემა

შსს-ს აკადემიაში არსებულ ძირითად სასწავლო პროგრამებზე სწავლა მიმდინარეობს კვირის სამუშაო დღეებში, 08:00-დან 12:00 საათამდე. ლექციებზე დასწრება სავალდებულოა. აკადემიაში მოქმედებს საგამოცდო კომპიუტერული ცენტრი, ბიბლიოთეკა, სავარჯიშო დარბაზი. ლექციების, ცხრილებისა და გამოცდების შედეგებს მსმენელები გაეცნობიან ელექტრონულად, სპეციალური გვერდის საშუალებით.

აკადემიის ტერიტორიაზე იკრძალება ალკოჰოლური სასმელების მოხმარება, აზარტული თამაშები. მსმენელთა ქცევის წესები დეტალურად შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

აკადემია მუდმივად ცდილობს არსებული სასწავლო პროგრამების დახვეწას და სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვას. თეორიული სწავლების გარდა, მსმენელებს უტარდებათ პრაქტიკული მეცადინეობები და როლური თამაში რეალობასთან მიახლოებულ გარემოში. ინსტრუქტორების მიერ სწავლების კომბინირებული მეთოდოლოგიის გამოყენება ხელს უწყობს მსმენელთა ინტერაქციას და მათი შესაძლებლობების გამოვლენას.

შეფასების სისტემა

აკადემიაში მიმდინარე პროფესიული მომზადების პროგრამებზე შეფასება ხორციელდება ინდივიდუალურად საგნების/მოდულების მიხედვით. თითოული საგნის შეფასებას აქვს კონკრეტული კრიტერიუმები, სადაც დეტალურად არის აღწერილი შეფასების ფორმა (სიმულაციური სავარჯიშო, ტესტური დავალება ღია და დახურული კითხვების სახით და სხვ.), შეფასების მაქსიმალური და მინიმალური ზღვარი და გადაბარების მეთოდი. ტესტური დავალებების შესრულება ხდება აკადემიის საგამოცდო ცენტრში, რომელიც აღჭურვილია შესაბამისი რაოდენობის კომპიუტერითა და ტესტირების ერთიანი სისტემით. აღნიშნული  სისტემა უზრუნველყოფს შეფასების სიზუსტეს და ობიექტურობას. მსმენელებს შესაძლებობა ეძლევათ ადგილზე გაეცნონ ტესტირების შედეგებს და ნახონ დაშვებული შეცდომები.

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია