სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

პროფესიული განათლება / ინსტრუქტორები / პოლიციელთა გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სამსახური

 

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია