სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

პროფესიული განათლება / ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა როგორც კულტურულ-საგანმანათლებლო, სამეცნიერო კვლევითი სივრცე, აკადემიის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია სასწავლო პროცესის ეფექტურად წარმართვისათვის. ბიბლიოთეკა მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად ახორციელებს საბიბლიოთეკო ფონდის ფორმირებას, ორგანიზებას, დაცვასა და აღრიცხვა/დამუშავებას.


ბიბლიოთეკა ასრულებს რამდენიმე ძირითად ფუნქციას:

მკითხველებს ემსახურება თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სააბონენტო და სამკითხველო დარბაზი, სადაც ხორციელდება შემდეგი სერვისები:

 • ელექტრონული კატალოგის დახმარებით სასურველი წიგნის მოძიება/დაჯავშნა/გატანა;
 • საერთაშორისო ელექტრონული რესურსების გამოყენება;
 • ელექტრონული წიგნებისა და სასწავლო მასალის ადგილზე წაკითხვა-დამუშავება;
 • მკითხველთათვის დამხმარე სასწავლო და მხატვრული ლიტერატურის შეთავაზება.

წიგნადი ფონდის მუდმივი შევსება-განახლება პრიორიტეტული ამოცანაა და ხორციელდება დაინტერესებული პირის (ლექტორი, ინსტრუქტორი, სტუდენტი) კონკრეტული მოთხოვნის საფუძველზე. შსს-ს აკადემიის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი მოიცავს უახლეს სამართლებრივ ლიტერატურას როგორც ქართულ, ისე უცხო ენებზე.

 • მკითხველთა სრულყოფილი მომსახურების მიზნით ბიბლიოთეკას ურთიერთობა აქვს სხვა უმაღლესი სასწავლებლების ბიბლიოთეკებთან და ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;
 • შსს-ს აკადემია არის საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის წევრი;
 • გაწერილი გრაფიკით ბიბლიოთეკა მასპინძლობს სხვადასხვა დონის დელეგაციებს.

მსმენელთა სრულფასოვანი განვითარებისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სერვისი კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიებების შეთავაზება გახლავთ. ამ მიმართულებით ჩატარდა და სამომავლოდ იგეგმება:

 • ინტელექტუალური თამაშები;
 • საჯარო შეხვედრები საზოგადო მოღვაწეებთან;
 • პრეზენტაციები აქტუალურ თემებზე;

შსს-ს აკადემიის ბიბლიოთეკა თავის საქმიანობას ახორციელებს:

 

სამუშაო დღეები:
 • ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 9:00 საათიდან 20:00 საათამდე

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია