სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

პროფესიული განათლება / სასწავლო პროგრამები / დაწინაურებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები

დაწინაურებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები

პროგრამის აღწერა

სასწავლო კურსი განკუთვნილია მოქმედი თანამშრომლებისთვის, რომლებსაც სურთ მართლწესრიგის ოფიცრის პოზიციის დაკავება. პროგრამის ხანგრძლივობაა 1 თვე და 3 კვირა. პროგრამა ითვალისწინებს 7 ძირითად მოდულს. სწავლება შედგება როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ნაწილებისაგან. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

 • მართლწესრიგის ოფიცრის სასწავლო პროგრამის მიმოხილვა
 • საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია
 • მართლწესრიგის ოფიცრის ფუნქცია/მოვალეობები
 • პოლიციელის ეთიკის სტანდარტები
 • ადამიანის უფლებები და პოლიცია
 • კრიმინოლოგია
 • მართლწესრიგის ოფიცრის როლი დანაშაულის პრევენციაში
 • მართლწესრიგის ოფიცრის როლი ანალიზზე დაფუძნებულ საპოლიციო საქმიანობაში
 • ოჯახში ძალადობა
 • არასრულწლოვნების სამართლებრივი მდგომარეობა
 • კომუნიკაცია მოქალაქეებთან
 • მედიასთან კომუნიკაცია
 • სამსახურებრივად საჭირო ინფორმაციის მოპოვება, შეფასება, ანალიზი და რეაგირება
 • ქვეყანაში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი პირების გამოვლენა და რეაგირება
 • სახელმწიფო მომსახურება
 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა საქმისწარმოება
 • ბრალდებულის დაკავება და პირადი ჩხრეკა
 • ინგლისური ენა
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია, მოქმედ თანამშრომლებს (სპეციალიზებულ პოლიციელებსა და გამომძიებლებს) გააცნოს არასრულწლოვნებისათვის მინიჭებული უფლებები, სტატუსის მარეგულირებელი ნორმები და მათი დაკითხვის სპეციფიკა. პროგრამის ხანგრძლივობაა 6 დღე. მოიცავს 1 მოდულს, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე საგანს. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერთიფიკატს და ენიჭება არასრულწლოვანთა დაკითხვის უფლება.

 

საგნები

I სასწავლო კურსი

 • არასრულწლოვანთან დაკავშირებული საერთაშორისო სამართლებრივი საკითხები

II სასწავლო კურსი

 • არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი

III სასწავლო კურსი

 • არასრულწლოვანთა განვითარება და დაკითხვის/გამოკითხვის ფსიქოლოგია
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია შს სამინისტროს მოქმედი თანამშრომლების მომზადება ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვის, მოვლის, ტარების და გამოყენების წესებში. კურსი შესაძლოა განხორციელდეს ორი მეთოდით - არაელექტრონული და ნახევრად ელექტრონული ფორმით. არაელექტრონული მეთოდით კურსის ხანგრძლივობაა 6 დღე. პროგრამა მოიცავს 1 მოდულს, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე საგანს. პროგრამის წარმატებით დახურვის შემდეგ მსმენელი იღებს იარაღის გამოყენების უფლებას და სერტიფიკატს.

 

საგნები

სასწავლო მოდული

 • ტაქტიკური, საცეცხლე და სპეციალურ საშუალებებში მომზადება
 • ადამიანის უფლებები და პოლიცია

ნახევრად ელექტრონული მეთოდით ჩატარების შემთხვევაში კურსი იყოფა ორ ნაწილად. პირველი - თეორიული ნაწილი, რომელიც ტარდება ელექტრონულად და მეორე პრაქტიკული ნაწილი - ტარდება არაელექტრონული ფორმით. კურსი არის 4 დღიანი და მოიცავს შემდეგ მოდულებს:

 • მოდული 1. ადამიანის უფლებები
 • მოდული 2. ძალის გამოყენების სამართლებრივი საფუძვლები
 • მოდული 3. საქართველოს კანონი იარაღის შესახებ
 • მოდული 4. პოლიციელის პირადი უსაფრთხოების პრინციპები
 • მოდული 5. მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის HS-9 არასრული დაშლა- აწყობა
 • მოდული 6. მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის HS-9-ის მოხმარებისას გავრცელებული შეფერხებების გამომწვევი მიზეზები და მათი აღმოფხვრა
 • მოდული 7. მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღიდან ზუსტი სროლისათვის გასათვალისწინებელი ძირითადი პრინციპები
 • მოდული 8. პირველადი სამედიცინო დახმარება
 • კურსის პრაქტიკული ნაწილი ტაქტიკურ და საცეცხლე მომზადებაში
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მომზადება ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვის, მოვლის, ტარების და გამოყენების წესებში. პროგრამის ხანგრძლივობაა 6 დღე. პროგრამა მოიცავს 1 მოდულს, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე საგანს. პროგრამის წარმატებით დახურვის შემდეგ მსმენელი იღებს იარაღის გამოყენების უფლებას და სერტიფიკატს.

 

საგნები

სასწავლო მოდული

 • ტაქტიკური, საცეცხლე და სპეციალურ საშუალებებში მომზადება
 • პოლიციელის პირადი უსაფრთხოების წესები
 • ადამიანის უფლებები და პოლიცია
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა მომზადება. პროგრამის ხანგრძლივობაა 11 დღე. პროგრამა მოიცავს 4 მოდულს, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე საგანს. პროგრამის წარმატებით დახურვის შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

I მოდული

 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები
 • უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი სტატუსი
 • ადამიანის უფლებები
 • თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილთა სტატუსი
 • პერსონალური მონაცემები

II სასწავლო კურსი

 • ტაქტიკური მომზადება და ფიზიკური ორთაბრძოლის ილეთები

III სასწავლო კურსი

 • სამგზავრო დოკუმენტების შემოწმება (პირველადი ინსპექტირება)

IV სასწავლო კურსი

 • შსს ელექტრონული მიმოწერის სისტემა და მონაცემთა ბაზები
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა მომზადება უსაფრთხოების საკითხებში. პროგრამის ხანგრძლივობაა 9 დღე. პროგრამა მოიცავს 2 მოდულს, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე საგანს. პროგრამის წარმატებით დახურვის შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

I სასწავლო კურსი

 • პირველადი სამედიცინო დახმარება

I მოდული

 • ტაქტიკური, საცეცხლე და სპეციალურ საშუალებებში მომზადება
 • ფიზიკური იძულების სპეციალური ილეთები
 • სპეციალური ტექნიკური საშუალებები პოლიციაში
 • ფსიქოლოგიური ასპექტები
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია დმი-ს თანამშრომლების მომზადება/გადამზადება. პროგრამის ხანგრძლივობაა 23 დღე. პროგრამა მოიცავს 5 მოდულს, რომელშიც ისწავლება ქვემოთ მოცემული თემები. პროგრამის წარმატებით დახურვის შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

 • მოდული 1. დროებითი მოთავსების იზოლატორის საქმიანობა და მისი სამართლებრივი საფუძვლები
 • მოდული 2. არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული სამართლებრივი და ფსიქოლოგიური საკითხები
 • მოდული 3. ადამიანის უფლებები
 • მოდული 4. ჯანმრთელობის დაცვა დროებითი მოთავსების იზოლატორებში
 • მოდული 5. ფიზიკური შებოჭვის ხერხები
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის კანონაღსრულების სამსახურის თანამშრომლების გადამზადება. პროგრამის ხანგრძლივობაა 13 დღე. პროგრამა მოიცავს 3 მოდულს, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე საგანს. პროგრამის წარმატებით დახურვის შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

I მოდული

 • საქართველოს საზღვაო სივრცის სამართლებრივი რეჟიმი
 • ნაოსნობის წესები
 • ზღვის გარემოს დაცვა
 • საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაში სასაზღვრო რეჟიმის წესები
 • სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლისა და საქმიანობის განხორციელების წესები
 • საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში და კონტინენტურ შელფზე ხელოვნური კუნძულის, ნაგებობის ან მოწყობილობის აღმართვის, სამეცნიერო კვლევისა და დაზვერვის განხორციელების წესები
 • თევზჭერისა და ნადირობის წესები

II მოდული

 • ადმინისტრაციული საქმის წარმოება
 • საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ

III სასწავლო კურსი

 • ფსიქოლოგიური ასპექტები
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია რადიო-ოპერატორებისა და კავშირგაბმულობის სპეციალისტების გადამზადება. პროგრამის ხანგრძლივობაა 11 დღე. პროგრამა მოიცავს 2 მოდულს, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე საგანს. პროგრამის წარმატებით დახურვის შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

I მოდული

 • რადიოლოკაციური სადგურის მუშაობის პრინციპი
 • მცურავ საშუალებებზე არსებული რადიოსადგურები

II მოდული

 • ფსიქოლოგიური ასპექტები
 • კანონი პოლიციის შესახებ
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია ბოცმანის მოვალეობის შემსრულებლების გადამზადება. პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 კვირა და 4 დღე. პროგრამა მოიცავს 5 მოდულს, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე საგანს. პროგრამის წარმატებით დახურვის შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

I მოდული

 • გემის მახასიათებლები
 • გემზე შრომის უსაფრთხოების ტექნიკა
 • სახომალდო სამსახურის ინსტრუქცია

II მოდული

 • ზოგადი საზღვაო ნავიგაცია და მეტეოროლოგია
 • ზღვაზე შეჯახების თავიდან აცილების საერთაშორისო წესები

III მოდული

 • ხომალდის (კატარღის) კორპუსის, ამწე მოწყობილობების და კანჯო ნავების (მოტონავები) მომსახურების ძირითადი პრინციპები (შეღებვა, დამუშავება)
 • საზღვაო ხელოვნება (საზღვაო კვანძები, ბაწრებთან და რკინის გვარლებთან მუშაობა, მოვლა პატრონობა)
 • ხომალდის (კატარღის) ბუქსირებისა და ღუზაზე, კასრზე და ნავმისადგომთან დადგომა-მოხსნის წესები
 • ხომალდზე ტვირთების მიღება-გადაცემის წესები
 • სავახტო - სანავიგაციო ჟურნალის წარმოება

IV სასწავლო კურსი

 • პირველადი სამედიცინო დახმარება

V მოდული

 • ფსიქოლოგიური ასპექტები
 • კანონი პოლიციის შესახებ
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა გადამზადება. პროგრამის ხანგრძლივობაა 2 კვირა და მოიცავს რვა საგანს. სწავლება შედგება როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ნაწილებისგან.

 

საგნები

 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები
 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის სამსახურის მიერ პატრულირების განხორციელების წესი
 • მოქალაქესთან ურთიერთობის სტანდარტები
 • ნორმატივები
 • ხელჩართული
 • საცეცხლე მომზადება
 • იარაღთან მოპყრობის უსაფრთხოების სტანდარტები
 • ტაქტიკური
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამა განკუთვნილია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში და ტერიტორიულ ორგანოებში მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და თანამდებობრივი დაწინაურებისათვის. სასწავლო პროგრამის საერთო ხანგრძლივობაა 3 კვირა (13 სასწავლო დღე) და მოიცავს 10 სასწავლო კურსს. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

 • მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები კრიმინალურ პოლიციაში;
 • ეფექტიანი კომუნიკაციის წარმართვის ძირითადი პრინციპები;
 • კომუნიკაციის პროცესში არსებული ფსიქოლოგიური წინააღმდეგობები და მათი დაძლევის გზები;
 • დამაჯერებელი კომუნიკაციის წარმართვა;
 • თვითპრეზენტაცია და საჯარო გამოსვლა;
 • ტრანსნაციონალური დანაშაულები და საერთაშორისო საპოლიციო საქმიანობა;
 • ოჯახში ძალადობა, დისკრიმინაცია და სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაული;
 • სამსახურებრივად საჭირო ინფორმაციის შეფასება და მართვა;
 • საგამოძიებო, ოპერატიული და საპოლიციო ღონისძიების დაგეგმვა და კონტროლი;
 • დანაშაულის გამომწვევი მიზეზები და პრევენცია.
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო კურსი განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებმაც უნდა განახორციელონ პატრულ-ინსპექტორის ფუნქცია მოვალეობები. სასწავლო კურსის საერთო ხანგრძლივობაა 1 თვე (3 კვირა). სწავლება ხორციელდება როგორც სალექციო, ისე ინტერაქტიული სასწავლო მეთოდებით. მსმენელები შეფასდებიან პროგრამით გათვალისწინებული შეფასების ფორმებით. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

I მოდული

 • საპატრულო პოლიციის სტრუქტურა, ამოცანები და საქმიანობის
 • სფერო
 • ინციდენტზე რეაგირება საპატრულო პოლიციაში
 • კომუნიკაცია
 • ადამიანის უფლებები, დისკრიმინაცია და გენდერული თანასწორობა
 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები და ადმინისტრაციული საქმის წარმოება
 • საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესები
 • ქუჩაში მყოფი არასრულწლოვნების გამოვლენა და პირველადი ღონისძიებები
 • ხელბორკილების დადება და პირის დაკავება
 • პირველადი სამედიცინო დახმარება
 • საცეცხლე მომზადება
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია