სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

პროფესიული განათლება / სასწავლო პროგრამები / დაწინაურებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები

დაწინაურებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა გადამზადება. პროგრამის ხანგრძლივობაა 2 კვირა და მოიცავს რვა საგანს. სწავლება შედგება როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ნაწილებისგან.

 

საგნები

 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები
 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის სამსახურის მიერ პატრულირების განხორციელების წესი
 • მოქალაქესთან ურთიერთობის სტანდარტები
 • ნორმატივები
 • ხელჩართული
 • საცეცხლე მომზადება
 • იარაღთან მოპყრობის უსაფრთხოების სტანდარტები
 • ტაქტიკური
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამა განკუთვნილია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში და ტერიტორიულ ორგანოებში მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და თანამდებობრივი დაწინაურებისათვის. სასწავლო პროგრამის საერთო ხანგრძლივობაა 3 კვირა (13 სასწავლო დღე) და მოიცავს 10 სასწავლო კურსს. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

 • მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები კრიმინალურ პოლიციაში;
 • ეფექტიანი კომუნიკაციის წარმართვის ძირითადი პრინციპები;
 • კომუნიკაციის პროცესში არსებული ფსიქოლოგიური წინააღმდეგობები და მათი დაძლევის გზები;
 • დამაჯერებელი კომუნიკაციის წარმართვა;
 • თვითპრეზენტაცია და საჯარო გამოსვლა;
 • ტრანსნაციონალური დანაშაულები და საერთაშორისო საპოლიციო საქმიანობა;
 • ოჯახში ძალადობა, დისკრიმინაცია და სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაული;
 • სამსახურებრივად საჭირო ინფორმაციის შეფასება და მართვა;
 • საგამოძიებო, ოპერატიული და საპოლიციო ღონისძიების დაგეგმვა და კონტროლი;
 • დანაშაულის გამომწვევი მიზეზები და პრევენცია.
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო კურსი განკუთვნილია პირებისთვის, რომელთაც სურთ მომზადება მესაზღვრე-კონტროლიორის პოზიციის დასაკავებლად. კურსის ხანგრძლივობაა 3 კვირა და მოიცავს 9 საგანს. სწავლება შედგება როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ნაწილებისგან. კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

 • საბაზისო ინგლისურის ცოდნის დონის განმსაზღვრელი ტესტირება საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია
 • სასაზღვრო-სამიგრაციო კონტროლის პროცედურები და საქართველოს სამართლებრივი რეჟიმი
 • ლტოლვილთა სამართალი
 • სამგზავრო და საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების შემოწმება (პირველადი ინსპექტირება)
 • პროფილირება და საზღვარზე საერთაშორისო ხასიათის დანაშაულის გამოვლენა,
 • სასაზღვრო-მიგრაციის მართვისა და მოხსენების სისტემა (BMARS)
 • საქართველოს საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო სასაზღვრო გამტარი პუნქტების სტანდარტული სამოქმედო პროცედურები
 • კომუნიკაციის ასპექტები მესაზღვრე-კონტროლიორთა საქმიანობაში
 • სახელმწიფო საზღვარზე ქიმიური, რადიაციული და ბიოლოგიური უსაფრთხოების კონტროლი
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია, მოქმედ თანამშრომლებს (სპეციალიზებულ პოლიციელებსა და გამომძიებლებს) გააცნოს არასრულწლოვნებისათვის მინიჭებული უფლებები, სტატუსის მარეგულირებელი ნორმები და მათი დაკითხვის სპეციფიკა. პროგრამის ხანგრძლივობაა 6 დღე. მოიცავს 1 მოდულს, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე საგანს. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერთიფიკატს და ენიჭება არასრულწლოვანთა დაკითხვის უფლება.

 

საგნები

I სასწავლო კურსი

 • არასრულწლოვანთან დაკავშირებული საერთაშორისო სამართლებრივი საკითხები

II სასწავლო კურსი

 • არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი

III სასწავლო კურსი

 • არასრულწლოვანთა განვითარება და დაკითხვის/გამოკითხვის ფსიქოლოგია
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო კურსი განკუთვნილია მოქმედი თანამშრომლებისთვის, რომლებსაც სურთ მართლწესრიგის ოფიცრის პოზიციის დაკავება. პროგრამის ხანგრძლივობაა 1 თვე და 3 კვირა. პროგრამა ითვალისწინებს 7 ძირითად მოდულს. სწავლება შედგება როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ნაწილებისაგან. პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

 • მართლწესრიგის ოფიცრის სასწავლო პროგრამის მიმოხილვა
 • საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია
 • მართლწესრიგის ოფიცრის ფუნქცია/მოვალეობები
 • პოლიციელის ეთიკის სტანდარტები
 • ადამიანის უფლებები და პოლიცია
 • კრიმინოლოგია
 • მართლწესრიგის ოფიცრის როლი დანაშაულის პრევენციაში
 • მართლწესრიგის ოფიცრის როლი ანალიზზე დაფუძნებულ საპოლიციო საქმიანობაში
 • ოჯახში ძალადობა
 • არასრულწლოვნების სამართლებრივი მდგომარეობა
 • კომუნიკაცია მოქალაქეებთან
 • მედიასთან კომუნიკაცია
 • სამსახურებრივად საჭირო ინფორმაციის მოპოვება, შეფასება, ანალიზი და რეაგირება
 • ქვეყანაში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი პირების გამოვლენა და რეაგირება
 • სახელმწიფო მომსახურება
 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა საქმისწარმოება
 • ბრალდებულის დაკავება და პირადი ჩხრეკა
 • ინგლისური ენა
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია შს სამინისტროს მოქმედი თანამშრომლების მომზადება ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვის, მოვლის, ტარების და გამოყენების წესებში. კურსი შესაძლოა განხორციელდეს ორი მეთოდით - არაელექტრონული და ნახევრად ელექტრონული ფორმით. არაელექტრონული მეთოდით კურსის ხანგრძლივობაა 6 დღე. პროგრამა მოიცავს 1 მოდულს, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე საგანს. პროგრამის წარმატებით დახურვის შემდეგ მსმენელი იღებს იარაღის გამოყენების უფლებას და სერტიფიკატს.

 

საგნები

სასწავლო მოდული

 • ტაქტიკური, საცეცხლე და სპეციალურ საშუალებებში მომზადება
 • ადამიანის უფლებები და პოლიცია

ნახევრად ელექტრონული მეთოდით ჩატარების შემთხვევაში კურსი იყოფა ორ ნაწილად. პირველი - თეორიული ნაწილი, რომელიც ტარდება ელექტრონულად და მეორე პრაქტიკული ნაწილი - ტარდება არაელექტრონული ფორმით. კურსი არის 4 დღიანი და მოიცავს შემდეგ მოდულებს:

 • მოდული 1. ადამიანის უფლებები
 • მოდული 2. ძალის გამოყენების სამართლებრივი საფუძვლები
 • მოდული 3. საქართველოს კანონი იარაღის შესახებ
 • მოდული 4. პოლიციელის პირადი უსაფრთხოების პრინციპები
 • მოდული 5. მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის HS-9 არასრული დაშლა- აწყობა
 • მოდული 6. მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის HS-9-ის მოხმარებისას გავრცელებული შეფერხებების გამომწვევი მიზეზები და მათი აღმოფხვრა
 • მოდული 7. მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღიდან ზუსტი სროლისათვის გასათვალისწინებელი ძირითადი პრინციპები
 • მოდული 8. პირველადი სამედიცინო დახმარება
 • კურსის პრაქტიკული ნაწილი ტაქტიკურ და საცეცხლე მომზადებაში
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მომზადება ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვის, მოვლის, ტარების და გამოყენების წესებში. პროგრამის ხანგრძლივობაა 6 დღე. პროგრამა მოიცავს 1 მოდულს, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე საგანს. პროგრამის წარმატებით დახურვის შემდეგ მსმენელი იღებს იარაღის გამოყენების უფლებას და სერტიფიკატს.

 

საგნები

სასწავლო მოდული

 • ტაქტიკური, საცეცხლე და სპეციალურ საშუალებებში მომზადება
 • პოლიციელის პირადი უსაფრთხოების წესები
 • ადამიანის უფლებები და პოლიცია
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია დმი-ს თანამშრომლების მომზადება/გადამზადება. პროგრამის ხანგრძლივობაა 23 დღე. პროგრამა მოიცავს 5 მოდულს, რომელშიც ისწავლება ქვემოთ მოცემული თემები. პროგრამის წარმატებით დახურვის შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

 • მოდული 1. დროებითი მოთავსების იზოლატორის საქმიანობა და მისი სამართლებრივი საფუძვლები
 • მოდული 2. არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული სამართლებრივი და ფსიქოლოგიური საკითხები
 • მოდული 3. ადამიანის უფლებები
 • მოდული 4. ჯანმრთელობის დაცვა დროებითი მოთავსების იზოლატორებში
 • მოდული 5. ფიზიკური შებოჭვის ხერხები
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის კანონაღსრულების სამსახურის თანამშრომლების გადამზადება. პროგრამის ხანგრძლივობაა 13 დღე. პროგრამა მოიცავს 3 მოდულს, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე საგანს. პროგრამის წარმატებით დახურვის შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

I მოდული

 • საქართველოს საზღვაო სივრცის სამართლებრივი რეჟიმი
 • ნაოსნობის წესები
 • ზღვის გარემოს დაცვა
 • საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაში სასაზღვრო რეჟიმის წესები
 • სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლისა და საქმიანობის განხორციელების წესები
 • საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში და კონტინენტურ შელფზე ხელოვნური კუნძულის, ნაგებობის ან მოწყობილობის აღმართვის, სამეცნიერო კვლევისა და დაზვერვის განხორციელების წესები
 • თევზჭერისა და ნადირობის წესები

II მოდული

 • ადმინისტრაციული საქმის წარმოება
 • საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ

III სასწავლო კურსი

 • ფსიქოლოგიური ასპექტები
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია რადიო-ოპერატორებისა და კავშირგაბმულობის სპეციალისტების გადამზადება. პროგრამის ხანგრძლივობაა 11 დღე. პროგრამა მოიცავს 2 მოდულს, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე საგანს. პროგრამის წარმატებით დახურვის შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

I მოდული

 • რადიოლოკაციური სადგურის მუშაობის პრინციპი
 • მცურავ საშუალებებზე არსებული რადიოსადგურები

II მოდული

 • ფსიქოლოგიური ასპექტები
 • კანონი პოლიციის შესახებ
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

პროგრამის აღწერა

სასწავლო პროგრამის მიზანია ბოცმანის მოვალეობის შემსრულებლების გადამზადება. პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 კვირა და 4 დღე. პროგრამა მოიცავს 5 მოდულს, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე საგანს. პროგრამის წარმატებით დახურვის შემდეგ მსმენელი იღებს სერტიფიკატს.

 

საგნები

I მოდული

 • გემის მახასიათებლები
 • გემზე შრომის უსაფრთხოების ტექნიკა
 • სახომალდო სამსახურის ინსტრუქცია

II მოდული

 • ზოგადი საზღვაო ნავიგაცია და მეტეოროლოგია
 • ზღვაზე შეჯახების თავიდან აცილების საერთაშორისო წესები

III მოდული

 • ხომალდის (კატარღის) კორპუსის, ამწე მოწყობილობების და კანჯო ნავების (მოტონავები) მომსახურების ძირითადი პრინციპები (შეღებვა, დამუშავება)
 • საზღვაო ხელოვნება (საზღვაო კვანძები, ბაწრებთან და რკინის გვარლებთან მუშაობა, მოვლა პატრონობა)
 • ხომალდის (კატარღის) ბუქსირებისა და ღუზაზე, კასრზე და ნავმისადგომთან დადგომა-მოხსნის წესები
 • ხომალდზე ტვირთების მიღება-გადაცემის წესები
 • სავახტო - სანავიგაციო ჟურნალის წარმოება

IV სასწავლო კურსი

 • პირველადი სამედიცინო დახმარება

V მოდული

 • ფსიქოლოგიური ასპექტები
 • კანონი პოლიციის შესახებ
 

დეტალური სასწავლო პროგრამა

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია