სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

საჯარო ინფორმაცია / დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია