სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

საჯარო ინფორმაცია / საკადრო უზრუნველყოფა / ინფორმაცია დასაქმებულთა შესახებ

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის  თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია