სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

საჯარო ინფორმაცია / სტატისტიკა

სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია