სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

სასარგებლო ინფორმაცია / ხშირად დასმული კითხვები

აკადემია მსურველებს სთავაზობს სწავლას შემდეგ საბაზისო მომზადების პროგრამებზე:

  • პატრულ-ინსპექტორთა მომზადების პროგრამა - 3 თვე (13 კვირა);
  • უბნის ინსპექტორთა მომზადების პროგრამა - 4 თვე (14 კვირა და 3 დღე);
  • სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მესაზღვრეთა მომზადების პროგრამა - 4 თვე;
  • მესაზღვრე-კონტროლიორთა მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2 თვე (5 კვირა და 2 დღე).

სპეციალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მსმენელად ჩასარიცხმა კანდიდატმა განცხადებას უნდა დაურთოს შემდეგი საბუთები:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • ერთი ფოტოსურათი (ზომით 3X4);
  • სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის ასლი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პირი აბარებს პატრულ-ინსპექტორთა მომზადების სპეციალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
პატრულ - ინსპექტორთა მომზადების პროგრამის გავლის შემდეგ მსმენელს შეუძლია იმუშაოს პატრულ-ინსპექტორის პოზიციაზე, ხოლო უბნის ინსპექტოთა მომზადების პროგრამის გავლის შემდეგ - უბნის ინსპექტორის პოზიციაზე.
პოლიციაში სამუშაოდ მიიღება 18 წელს მიღწეული საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას და რომელსაც თავისი პიროვნული და საქმიანი თვისებების, განათლების, ფიზიკური მომზადებისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაბამისად შეუძლია შეასრულოს პოლიციელის ფუნქციები.
აკადემია უზრუნველყოფს მსმენელთა უფასო სწავლებას და საერთო საცხოვრებელს ნებისმიერ სპეციალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. კვებით უზრუნველყოფა უფასოა მხოლოდ შინაგან საქმეთა ორგანოებში მისაღები კანდიდატებისათვის - საბაზისო მომზადების პროგრამის მსმენელებისათვის.
პროგრამის გავლის შემთხვევაში გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი.
უცხო ქვეყნის მოქალაქე/უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის პრეტენდენტი, საქართველოს კანონით ან საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გამონაკლისის გარდა, არ მიიღება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, შესაბამისად, არც აკადემიის სპეციალური პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რაც შეეხება მოქალაქეობის არმქონე პირს, იგი აკადემიის სპეციალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე არ მიიღება.
პოლიციაში სამუშაოდ არ მიიღება განზრახი დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირი, ასევე მათ შორის პირი, რომლის მიმართაც სისხლისსამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს და პირი, რომელსაც სასამართლოს მიერ ჩამორთმეული აქვს შესაბამისი თანამდებობის დაკავების უფლება.
კანდიდატის სპეციალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის საკითხის განხილვა წყდება იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული პირი წარმატებით ვერ გაივლის კანდიდატთა შესარჩევ ტესტირებას, აკადემიაში გასაუბრებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმებას, ფიზიკური მომზადების დონის შემოწმებას ან აკადემიაში სწავლებას. ამ შემთხვევაში, აღნიშნული პირის სპეციალურ პროგრამაზე განმეორებით ჩარიცხვის საკითხის დაყენება შესაძლებელია უარყოფითი შედეგების დადგომიდან არანაკლებ 6 თვის გასვლის შემდეგ. კანდიდატის სპეციალურ პროგრამაზე ჩარიცხვის საკითხის დაყენება მესამედ და ყოველ მომდევნო შემთხვევაში შესაძლებელია 1 წლის შემდეგ.
რეკომენდაციის წარმოდგენა არ მოითხოვება არცერთ სპეციალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
ტესტირებაზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში კანდიდატი ვერ გადავა შემდეგ ეტაპზე, მის მიმართ სპეციალურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის პროცესი წყდება.

იმ შემთხვევაში თუ კანდიდატს გააჩნია არგუმენტირებული პრეტენზია ტესტირების ან გასაუბრების შედეგებთან დაკავშირებით, მას აქვს გასაჩივრების უფლება შედეგების გამოქვეყნებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში. სურვილის შემთხვევაში კანდიდატმა განცხადებით უნდა მიმართოს აკადემიის რექტორს და მკაფიოდ დაასაბუთოს გასაჩივრების მიზეზი. დაუსაბუთებელი საჩივარი არ განიხილება, ამიტომ განცხადებაში დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი, თუ რატომ თვლის კანდიდატი მიღებულ შედეგს არაობიექტურად და რა არის პრეტენზიის რეალური მიზეზი.

იხ. საჩივრის სტანდარტული ფორმა

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია